Օզոնի
ծրագիր

Սառնարանային ոլորտ. պաստառներ
01.02.2021

Սառնարանային ոլորտ. պաստառներ

Բնապահպանական տեսանկյունից առանձնացվում են սառնագենտների հետևյալ տեսակները.

• օզոնաքայքայիչ նյութեր
• ֆտոր պարունակող ջերմոցային գազեր
• այլընտրանքային սառնագենտներ.
   ○ բնական սառնագենտներ
   ○ սինթետիկ սառնագենտներ՝ գլոբալ տաքացման ցածր ներուժով